Marketing Medyczny


Przemyślana strategia i taktyka działania gwarantem zwycięstwa na polu rynkowym

Konsulting / Doradztwo biznesowe


Racjonalne rozwiązania dla firm medycznych


Pozyskujemy lekarzy specjalistów

TWORZENIE I ROZWÓJ POZ, AOS, ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCHRozwijamy wybrane zakresy usług medycznych. Przygotowujemy i wdrażamy strategie rozwoju poszczególnych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z potrzebami Państwa placówki.
Analizujemy aktualną ofertę podmiotu leczniczego, usługi realizowane przez konkurencyjne zakłady opieki zdrowotnej, preferencje pacjentów i zapotrzebowanie rynku. Na tej podstawie rekomendujemy wprowadzenie do oferty nowych usług lub poszerzenie dotychczasowych.  

Oferujemy realizację koncepcji prorozwojowych m. in. w zakresach:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 • pozyskanie lekarzy (specjalistów medycyny rodzinnej, internistów, pediatrów)
 • pozyskanie pacjentów
 • wsparcie w procesie organizacyjnym
 • tworzenie partnerstwa w działaniach międzysektorowych

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • badania rynku
 • rekomendacje utworzenia wybranych poradni specjalistycznych
 • kampanie promocyjne poszczególnych usług
 • pozyskanie pacjentów (w zakresie komercyjnym i refundowanym)
 • pozyskanie kadry medycznej
 • pomoc w trakcie kontraktowania świadczeń

Chirurgia krótkoterminowa

 • analiza rynku
 • dobór oferty zabiegowej
 • pozyskanie aparatury i sprzętu medycznego na preferencyjnych warunkach
 • pozyskanie kadry medycznej
 • pozyskanie pacjentów (rynek lokalny, ogólnopolski i turystyka medyczna)
 • pozyskanie kapitału na wyposażenie bloku operacyjnego
 • pomoc w trakcie kontraktowania świadczeń z NFZ
 • zarządzanie strategiczne i organizacyjne
 • popularyzacja zabiegów wykonywanych w trybie jednodniowym
 • zwiększenie dochodowości podmiotu leczniczego
 • wyprzedzenie konkurencji
 • wzrost prestiżu placówki i rozpoznawalności marki

Systemowa opieka onkologiczna

 • utworzenie i rozwój Poradni Onkologicznej, Oddziału Chemioterapii w trybie ambulatoryjnym i jednodniowym, onkologii zabiegowej w systemie procedur jednodniowych, hospicjum domowego
 • pozyskanie do współpracy lekarzy onkologów
 • pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania
 • zawarcie umowy o tzw. gotowości ze szpitalem dysponującym Oddziałem Onkologicznym lub Chemioterapeutycznym (jest to warunek uzyskania kontraktu z NFZ w zakresie chemioterapii)
 • organizacja apteki wewnątrzszpitalnej dla potrzeb Oddziału Chemioterapii
 • wsparcie pozostałych działań formalno – organizacyjnych
 • organizacja i koordynacja działań popularyzacyjnych

Pracowania diagnostyki obrazowej

 • utworzenie pracowni USG, RTG, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Mammografii
 • rekomendacje metod obrazowania dostosowanych do potrzeb i możliwości placówki
 • pozyskanie kadry medycznej
 • pozyskane pacjentów
 • pozyskanie aparatury medycznej na preferencyjnych warunkach
 • pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania
 • dominacja placówki w zakresie badań obrazowych w regionie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

 • doradztwo w zakresie wymagań formalnych, technicznych i organizacyjnych
 • pozyskanie pacjentów
 • pozyskanie personelu o odpowiednich kwalifikacjach i predyspozycjach
 • działania informacyjne
 • budowanie empatycznego wizerunku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Rehabilitacja

 • badania rynku
 • przygotowanie oferty zabiegów rehabilitacyjnych
 • pozyskanie sprzętu rehabilitacyjnego na preferencyjnych warunkach
 • wsparcie organizacyjne
 • pozyskanie pacjentów
 • działania promocyjne

Profilaktyka zdrowia

 • organizacja ogólnopromocyjnych oraz tematycznych eventów medycznych promujących placówkę
 • przygotowanie i koordynacja akcji badań profilaktycznych
 • opracowanie i wdrożenie programów popularyzujących zdrowy styl życia dla osób indywidualnych i firm
 • pozyskanie klientów
 • realizacja kampanii reklamowo – promocyjnych
 • budowanie tożsamości marki

Implantologia stomatologiczna

 • utworzenie działu implantologii
 • pozyskanie aparatury i sprzętu stomatologicznego na preferencyjnych warunkach
 • pozyskanie lekarzy stomatologów posiadających certyfikat z implantologii
 • pozyskanie pacjentów
 • pozyskanie środków pieniężnych na zakup aparatury i wyposażenie gabinetów
 • negocjacje z firmami oferującymi systemy implantologiczne
 • przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej


Pozostałe, uzależnione od Państwa indywidualnych preferencji, potrzeb i możliwości rozwojowych placówki.